1 2 3

Úvod

Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vzniklo v roku 1993 s pôvodnými zakladajúcimi členmi: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, Kresťanské zbory a misijné hnutia AD 2000 a New Eastern Europe for Christ. Poslaním ZECu je podpora vzdelávania cirkevných pracovníkov na teologickej katedre Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium na katedre (vtedy Katedra teologicko-misijného seminára) začalo v septembri roku 1993.


ZEC v zmysle platných Stanov riadi Výbor zložený zo zástupcov Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi  metodistickej. Na každé zasadnutie pozýva vedúceho teologickej katedry na PF UMB, raz ročne aj všetkých pedagógov katedry.


Ekumenická a historická nadväznosť

S kresťanmi všetkých cirkví a čias nás spája viera tak, ako bola sformulovaná v tzv. Apoštolskom vierovyznaní:
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého; narodil sa z Panny Márie; trpel pod Pontským Pilátom; bol ukrižovaný, umrel a pochovaný; zostúpil do pekla (do pekiel); na tretí deň vstal z mŕtvych; vstúpil na nebesá; sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev (vše)obecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.