1 2 3

Vieroučný základ

Združenie evanjelikálnych cirkví v SR prijíma za spoločný vieroučný základ Vyznanie viery Evanjelickej aliancie v SR, s ktorou spoločne (http://www.easr.sk/) „uznávajú zjavenie trojjediného Boha v spisoch Starej a Novej zmluvy a pridávajú sa k viere v evanjelium, ktoré je v nich vyjadrené. Potvrdzujú nasledovné učenie:

  1. Všemohúcnosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, spasení, poslednom súde a dokonaní.
  2. Božiu inšpiráciu Svätého Písma a jeho plnú dôveryhodnosť a najvyššiu autoritu vo všetkých otázkach viery a života.
  3. Úplnú hriešnosť a vinu padlého človeka, čo ho vystavuje Božiemu hnevu a zatrateniu.
  4. Zástupnú obeť Božieho Syna, ktorý sa stal človekom ako jediný a dostatočný základ spasenia od viny a moci hriechu a jeho večných následkov.
  5. Ospravedlnenie hriešnika jedine skrze milosť Božiu na základe viery v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych.
  6. Dielo Ducha Svätého, ktorý pôsobí obrátenie a znovuzrodenie človeka, prebýva vo veriacom človeku a uspôsobuje ho k posväteniu.
  7. Kňazstvo všetkých veriacich, ktorí tvoria cirkev na celom svete, telo, ktorého hlavou je Kristus a ktorí sú zaviazaní Jeho rozkazom zvestovať evanjelium na celom svete.