1 2 3

Stanovy

§ 1. Základné ustanovenia

1. Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike  (ďalej iba ZEC, alebo Združenie), je dobrovoľne združenie cirkvi registrovaných na Slovensku v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. a č. 394/2000 Z. z.
2. Združenie vytvárajú:

  • Apoštolská cirkev na Slovensku
  • Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
  • Cirkev bratská v Slovenskej republike
  • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
  • Reformovaná kresťanská cirkev, zbor Bratislava

Sídlom Združenia je Banská Bystrica, Ružová 13.

§ 2. Poslanie a hlavné úlohy ZEC

1. Hlavným poslaním Združenia je výchova kazateľov, misijných pracovníkov, katechétov – učiteľov s kombináciou aprobačných predmetov (slov. jazyk, matematika, hudobná výchova), a diakonov na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Banská Bystrica, ktorej je zriaďovateľom.
2. Za účelom vytvárania základne pre toto teologické štúdium zriaďuje aj kresťanské základné a stredné školy v zmysle platných zákonov. Svoje záväzky voči týmto školám vyjadrujú členovia Združenia vo svojich uzneseniach k ich zriadeniu.
3. Usporiada krátkodobé účelové kurzy pre výchovu ostatných pracovníkov v rámci Združenia.
4. Usporiada odborné, teologické a vedecké konferencie za účelom výchovy vedúcich duchovných pracovníkov, diakonicko-sociálnych pracovníkov a pracovníkov pre krízové situácie spoločnosti (prírodné katastrofy, terorizmus, vojnové stavy a pod.)
5. Vydáva učebné pomôcky a študijnú literatúru.
6. Usporiada prednáškové vzdelávacie a evanjelizačné akcie v cirkvách a verejnom živote.
7. Spolupracuje s obdobnými kresťanskými seminármi a školami doma a v zahraničí, s ktorými môže vytvárať dočasné alebo trvalé zoskupenia.

§ 3. Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo:
a) zúčastňovať sa na schôdzach výboru ZEC
b) predkladať návrhy na hlavné úlohy ZEC pri stanovovaní ročných plánov úloh
c) kontrolovať duchovnú úroveň škôl a hospodársku činnosť Združenia
d) voliť členov výboru a predsedníctva ZEC.
2. Povinnosti členov sú:
a) podieľať sa na uskutočňovaní hlavných cieľov a úloh Združenia
b) starať sa o výber študentov a učiteľov škôl a podľa potreby ich podporovať
c) zabezpečovať prípadných sponzorov pre prevádzku Združenia
d) prispievať finančne na potreby Združenia podľa dohodnutých projektov
e) zúčastňovať sa na výročnej schôdzi výboru ZEC.


§ 4. Výbor ZEC

1. Najvyšším orgánom Združenia je Výbor. Výbor tvoria splnomocnení zástupcovia členských cirkví, za každú cirkev dvaja členovia.
2. Za odborných poradcov výboru bez hlasovacieho práva si výbor môže prizvať zástupcov teologických seminárov, škôl a organizácií, s ktorými ZEC spolupracuje.
3. Uznášania schopnosť Výboru je vyjadrená v Organizačnom poriadku Výboru ZEC.
4. Výbor sa schádza najmenej 2x do roka.
5. Výbor vykonáva najmä:
a) stanovuje hlavné úlohy ZEC
b) volí predsedníctvo ZEC na volebné obdobie troch rokov
c) rozhoduje o zmenách stanov ZEC
d) volí členov revíznej komisie ZEC
e) schvaľuje finančnú a revíznu správu o hospodárení za uplynulý rok
f) schvaľuje Organizačný poriadok výboru ZEC
6. Vo vzťahu k organizáciám, ktorých zriaďovateľom je ZEC, výbor vykonáva najmä:
a) schvaľuje ich štatúty, organizačnú štruktúru a iné základné dokumenty
b) v zmysle základných dokumentov zriadených organizácií a škôl menuje a odvoláva ich riaditeľov a správne orgány
c) schvaľuje zásady učebných osnov
d) stanovuje zásady výberu členov učiteľských zborov a schvaľuje ich personálne obsadenie v zmysle platných vyhlášok MŠ SR pre zriadené cirkevné školy
e) stanovuje zásady výberu študentov
f) schvaľuje ich výročné správy
g) rozhoduje o ich majetkovom vysporiadaní.

§ 5. Predsedníctvo ZEC

1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom Združenia. Tvoria ho predseda, podpredseda a tajomník.
2. Úlohou predsedníctva je najmä:
a) pripravovať program a zvolávať zasadnutia výboru ZEC
b) rozhodovať o organizačných a hospodárskych záležitostiach, vyplývajúcich z hlavných úloh výboru ZEC.
3. Podpisové právo má predsedníctvo a jeden poverený člen výboru. Podpisujú vždy dvaja.

§ 6. Revízna komisia ZEC

1. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárskej činnosti Združenia.
2. Skladá sa z dvoch členov volených výborom ZEC na volebné obdobie troch rokov.
3. O výsledku svojej činnosti predkladá výboru priebežné správy, ako aj výročnú revíznu správu.

§ 7. Hospodárenie ZEC

1. Na zabezpečenie činnosti ZEC slúžia:
a) príspevky a dary členov ZEC
b) dary misijných zahraničných spoločností
c) štátne dotácie v zmysle platných zákonov
d) dary jednotlivých osôb
e) výnosy.
2. Výbor ZEC zostavuje na konci roka (na základe plánu činnosti) finančný rozpočet na budúci rok.
3. Za majetok spoločností zodpovedá výbor ZEC prostredníctvom poverených pracovníkov.

§ 8. Zánik Združenia

1. Združenie zaniká uznesením výboru ZEC, a to minimálne 2/3 hlasov všetkých členov.
2. Výbor ZEC rozhoduje o likvidácii majetkovej podstaty Združenia.

§ 9. Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením na zasadnutí výboru ZEC v Banskej Bystrici dňa 4. 10. 2001.

 

Ing. Ondrej Lupták, CSc.    Juraj Pribula
tajomník ZEC                predseda ZEC