1 2 3

Stanovy

Preambula

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike prijíma sväté Písmo za konečné pravidlo viery a života. Hlási sa ku starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Chalcedonské a Atanáziovo) a k zásadám evanjelikálneho hnutia, ktoré sú vyjadrené napríklad v Lausannskom záväzku (1974), Manilskom manifeste (1989) a v záväzku z Kapského mesta (2010).


Vieroučný základ

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike prijíma za spoločný vieroučný základ nasledovné učenie:

 1. Všemohúcnosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, spasení, poslednom súde a dokonaní.
 2. Božiu inšpiráciu svätého Písma, jeho plnú dôveryhodnosť a najvyššiu autoritu vo všetkých otázkach viery a života.
 3. Úplnú hriešnosť a vinu padlého človeka, čo ho vystavuje Božiemu hnevu a zatrateniu.
 4. Zástupnú obeť Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, ako jediný a dostatočný základ záchrany od viny a moci hriechu a jeho večných následkov.
 5. Ospravedlnenie hriešnika jedine Božou milosťou skrze vieru v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych.
 6. Dielo Ducha Svätého, ktorý pôsobí obrátenie a znovuzrodenie človeka, prebýva vo veriacom človeku a uspôsobuje ho k posväteniu.
 7. Kňazstvo všetkých veriacich, ktorí tvoria Cirkev na celom svete, Telo, ktorého hlavou je Kristus, a ktorí sú zaviazaní Jeho rozkazom zvestovať evanjelium na celom svete.
 8. Očakávanie osobného, viditeľného príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

 


§ 1. Základné ustanovenia

 1. Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „Združenie“ alebo „ZEC“), je dobrovoľné združenie cirkví a ich cirkevných zborov registrovaných v Slovenskej republike  v zmysle zákona č. 308/1991 Z. z. v platnom znení.
 2. Zakladajúcimi cirkvami Združenia sú:

a) Apoštolská cirkev na Slovensku,

b )Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

c) Cirkev bratská v Slovenskej republike,

d) Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť.

 1. Sídlom Združenia je Banská Bystrica, Ružová 13.


§ 2. Poslanie a hlavné úlohy Združenia

 1. Hlavným poslaním ZEC je výchova kazateľov, misijných pracovníkov, katechétov, učiteľov a diakonov na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teológie a katechetiky (ďalej iba „Katedra“ alebo „KTaK).
 2. Za účelom vytvárania základne pre toto teologické štúdium zriaďuje podľa možností aj kresťanské základné a stredné školy v zmysle platných zákonov. Svoje záväzky voči týmto školám vyjadrujú členovia ZEC vo svojich uzneseniach k ich zriadeniu.
 3. Združenie môže zriaďovať aj vlastné teologické a odborné inštitúty buď ako právnické osoby alebo ako pracovné sekcie Združenia.
 4. ZEC pôsobí aj ako grantová agentúra pre rozvoj evanjelikálnej teológie. V rámci svojich finančných možností podporuje výskumné projekty slovenských evanjelikálnych teológov a spoluprácu akademickej evanjelikálnej teológie s cirkevnou praxou.
 5. Je zakladateľom a vlastníkom knižnice Katedry.
 6. Vydáva učebné pomôcky, študijnú a inú literatúru, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou Katedry a potrebami členov ZEC.
 7. Organizuje odborné, teologické a vedecké konferencie za účelom výchovy vedúcich duchovných pracovníkov, diakonicko-sociálnych pracovníkov a pracovníkov pre krízové situácie spoločnosti (prírodné katastrofy, terorizmus, vojnové stavy a pod.)
 8. Organizuje krátkodobé účelové kurzy pre výchovu ostatných pracovníkov v rámci ZEC.
 9. Organizuje prednáškové vzdelávacie a evanjelizačné akcie v cirkvách a verejnom živote.
 10. Spolupracuje s obdobnými kresťanskými seminármi a školami doma a v zahraničí, s ktorými môže vytvárať dočasné alebo trvalé partnerstvá a zoskupenia.


§ 3. Členstvo

 1. Členmi ZEC sú:

a) členské cirkvi,

b) cirkevné zbory tých registrovaných cirkví, ktoré nie sú členskými cirkvami ZEC.

 1. Členské cirkvi ZEC:

a) Apoštolská cirkev na Slovensku,

b) Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

c) Cirkev bratská v Slovenskej republike,

d) Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť.

 1. Členom ZEC sa môže stať cirkevný zbor (odsek 1 písm. b)), ktorý chce podporovať poslanie,  úlohy a činnosť ZEC a stotožňuje sa s preambulou a vieroučným základom ZEC.
 2. O členstvo žiada cirkevný zbor písomne. Súčasťou žiadosti je  súhlas s preambulou a vieroučným základom ZEC.
 3. O prijatí za člena alebo o vylúčení z členstva rozhoduje Výbor ZEC.
 4. Členovia ZEC písomne obnovujú svoj súhlas s preambulou a vieroučným základom ZEC každé štyri roky pri výročí ich prijatia za členov ZEC.
 5. Členstvo v ZEC zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo ZEC,

b) zánikom člena,

c) odmietnutím alebo neobnovením súhlasu  s preambulou a vieroučným základom ZEC (odsek 6),

d) vylúčením zo ZEC, ak člen ZEC napriek písomnému napomenutiu porušuje členské povinnosti, alebo z iných závažných dôvodov, ktoré bránia plnohodnotnej činnosti ZEC alebo sú v rozpore s jeho poslaním.


§ 4. Kompetencie Združenia vo vzťahu ku Katedre a zriadeným školám

 1. Vzťah medzi Združením a Katedrou upravia osobitné dohody uzatvorené medzi Univerzitou Mateja Bela a/alebo Pedagogickou fakultou UMB a Združením.
 2. Členské cirkvi vo vzťahu ku Katedre prenášajú na Združenie svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z., z Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní č. 395/2004 Z. z. a zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.
 3. Vo vzťahu ku školám, ktorých zriaďovateľom je ZEC v zmysle právnych predpisov uvedených v odseku 2 v platnom znení, prenášajú členské cirkvi svoje práva a povinnosti s tým spojené na Združenie.


§ 5. Práva a povinnosti členov

 1. Práva členov:

a) vymenúvať svojich zástupcov do Výboru ZEC; členská cirkev má právo vymenovať dvoch zástupcov, cirkevný zbor jedného zástupcu,

b) navrhovať osobu zo svojej cirkvi na funkciu tajomníka ZEC,

c) navrhovať osoby na miesta učiteľov škôl zriadených ZEC,

d) prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore zúčastňovať sa na riadení ZEC, predkladať návrhy na hlavné úlohy ZEC,

e) kontrolovať duchovnú úroveň škôl a hospodársku činnosť ZEC.

 1. Povinnosti členov:

a) podieľať sa na uskutočňovaní hlavných cieľov a úloh ZEC,

b) starať sa o výber študentov a učiteľov škôl a podľa potreby ich podporovať,

c) zabezpečovať prípadných sponzorov pre prevádzku ZEC,

d) prispievať finančne na potreby ZEC podľa rozhodnutia Výboru ZEC,

e) aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach a stretnutiach vyplývajúcich z členstva.


§ 6. Orgány Združenia

Orgány ZEC:

 1. Výbor
 2. Predsedníctvo
 3. Revízna komisia


§ 7. Výbor Združenia

 1. Najvyšším orgánom ZEC je Výbor ZEC (ďalej len „Výbor“). Členmi Výboru sú poverení zástupcovia členov ZEC a tajomník ZEC.
 2. Výbor si na svoje rokovanie môže prizvať odborných poradcov. Odborní poradcovia nemajú hlasovacie právo.
 3. Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie Výboru upravuje Organizačný poriadok ZEC.
 4. Výbor zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Na základe písomnej žiadosti aspoň jednej členskej cirkvi alebo aspoň dvoch cirkevných zborov musí byť zvolané mimoriadne zasadnutie Výboru do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 5. Výbor zvoláva tajomník na základe pokynov predsedu alebo na základe žiadosti podľa odseku 4.
 6. Výbor najmä:

a) stanovuje hlavné úlohy ZEC,

b) volí zo svojho stredu a prípadne odvoláva predsedu a podpredsedu ZEC. Spôsob volieb v tomto a ďalších prípadoch upravuje Organizačný poriadok.

c) menuje a prípadne odvoláva tajomníka ZEC,

d) volí a prípadne odvoláva členov Revíznej komisie ZEC,

e) rozhoduje o prijatí alebo vylúčení členov ZEC,

f) schvaľuje rozpočet,

g) určuje výšku členských príspevkov,

h) schvaľuje finančnú správu a správu Revíznej komisie o hospodárení za uplynulý kalendárny rok,

i) rozhoduje o zmenách stanov ZEC,

j) schvaľuje Organizačný poriadok ZEC,

k) schvaľuje vnútorné smernice ZEC,

l) na základe uznesenia členov rozhoduje o zriadení škôl podľa § 2 ods. 2,

m) rozhoduje o zriadení vlastných teologických a odborných inštitútov podľa § 2 ods. 3.

 1. Vo vzťahu ku Katedre, Výbor najmä:

a) stanovuje zásady a požadované predpoklady pre učiteľov na Katedre,

b) rozhoduje o udelení alebo odňatí cirkevného poverenia, čiže kánonickej misie na vykonávanie pedagogickej činnosti na Katedre. Podkladom pre rozhodnutie je odporúčanie ústredia niektorej členskej cirkvi (resp. vedenia cirkevného zboru (§ 3 ods. 1 písm. b)). Kánonická misia je podmienkou pre obsadzovanie miest učiteľov na Katedre.

c) stanovuje zásady výberu študentov,

 1. Vo vzťahu ku školám a  organizáciám, ktorých zriaďovateľom je ZEC, Výbor najmä:

a) schvaľuje ich štatúty, organizačnú štruktúru a iné základné dokumenty,

b) v zmysle základných dokumentov zriadených organizácií a škôl menuje a odvoláva ich riaditeľov a správne orgány,

c) schvaľuje zásady učebných osnov,

d) stanovuje zásady výberu členov učiteľských zborov a schvaľuje ich personálne obsadenie v zmysle platných vyhlášok MŠ SR pre zriadené cirkevné školy,

e) rozhoduje o udelení alebo odňatí cirkevného poverenia, čiže kánonickej misie na vykonávanie pedagogickej činnosti na školách zriadených ZEC. Podkladom pre rozhodnutie je odporúčanie ústredia niektorej členskej cirkvi (resp. vedenia cirkevného zboru (§ 3 ods. 1 písm. b)). Kánonická misia je podmienkou pre obsadzovanie miest učiteľov na školách zriadených ZEC.

f) stanovuje zásady výberu študentov,

g) schvaľuje ich výročné správy,

h) rozhoduje o ich majetkovom vysporiadaní.

 1. Pre rozhodnutie o zmenách stanov ZEC, pre schválenie Organizačného poriadku ZEC a vnútorných smerníc ZEC je potrebná účasť aspoň 2/3 členov Výboru a rozhodnutie je prijaté, pokiaľ zaň hlasovali aspoň 2/3 prítomných členov Výboru. Uznášania schopnosť Výboru a spôsob prijímania rozhodnutí v ostatných prípadoch upravuje Organizačný poriadok ZEC.


§ 8. Predsedníctvo Združenia

 1. Predsedníctvo ZEC tvoria predseda, podpredseda a tajomník.
 2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu trvá tri roky.
 3. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti alebo v čase, keď predseda nie je  spôsobilý vykonávať svoju funkciu.
 4. Predseda, podpredseda a tajomník sú štatutárnymi zástupcami ZEC. Za ZEC sú oprávnení konať samostatne. Pre platnosť právnych úkonov, ktorými sa nadobúda, prevádza alebo zaťažuje nehnuteľný majetok ZEC, sa vyžaduje podpis najmenej dvoch štatutárnych zástupcov.
 5. Úlohou Predsedníctva ZEC je najmä:

a) pripravovať program zasadnutí Výboru,

b) rozhodovať o organizačných a hospodárskych záležitostiach vyplývajúcich z hlavných úloh Výboru.


§ 9. Revízna komisia Združenia

 1. Revízna komisia ZEC (ďalej len „Revízna komisia“) vykonáva kontrolu hospodárskej činnosti ZEC.
 2. Revízna komisia má dvoch členov, ktorých volí Výbor na obdobie troch rokov. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore.
 3. Revízna komisia vypracúva písomnú výročnú správu a predkladá ju Výboru.


§ 10. Hospodárenie Združenia

 1. Na zabezpečenie činnosti ZEC slúžia:

a) príspevky a dary členov ZEC,

b) dary misijných zahraničných spoločností,

c) štátne dotácie v zmysle platných zákonov,

d) dary jednotlivých osôb,

e) výnosy.

 1. Výbor zostavuje na konci roka (na základe plánu činnosti) finančný rozpočet na budúci rok, podľa ktorého ZEC hospodári.


§ 11. Zánik združenia

 1. O zániku ZEC a spôsobe likvidácie jeho majetkovej podstaty rozhoduje Výbor minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov jeho členov.
 2. Likvidáciu ZEC realizuje likvidačná komisia vymenovaná Výborom.


§ 12. Prechodné ustanovenia

 1. Súčasťou procesu schvaľovania týchto stanov je predloženie písomného súhlasu súčasných členov ZEC s preambulou  a vieroučným základom ZEC. Svoj súhlas následne obnovujú každé štyri roky v súlade s § 3 ods. 6.
 2. Funkčné obdobie členov súčasného predsedníctva ZEC končí podľa stanov platných pred schválením týchto stanov.


§ 13. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy Združenia evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike boli schválené Výborom Združenia v Banskej Bystrici dňa 22.11.2018 a ich schválením nadobudli platnosť aj účinnosť. Schválením týchto stanov strácajú platnosť doteraz platné Stanovy Združenia evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike zo dňa 4. októbra 2001 v znení zmien z 1. augusta 2012.