1 2 3

Projekty

Rok – trvanie projektu Názov výskumnej úlohy Výstup
2003 Grant: ZEC 2003/KETM-1 Osobnosti evanjelikalizmu.

Zodpovedný riešiteľ:

prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

Spoluriešitelia: kolektív pedagógov KETM

Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia.
Zborník z vedeckej teologickej konferencie.
Banská Bystrica : PF UMB, 2004.
2004 Grant: ZEC 2004/KETM-1

Etická transformácia človeka a evanjelium

Zodpovedný riešiteľ:

prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

Spoluriešitelia: kolektív pedagógov KETM
Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť.
Zborník z vedecko-výskumnej úlohy a vedeckej konferencie.
Banská Bystrica : PF UMB, 2005.
2005  Grant: ZEC 2005/KETM-1

Náboženská výchova a evanjelikálna teológia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Spoluriešitelia: kolektív pedagógov KETM
Principiálne východiská evanjelikálnej katechézy.
Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie konanej 1. marca 2006.
Banská Bystrica : TRIAN, 2006.
ISBN 80-88945-91-7
2006  Grant: ZEC 2005/KETM-2

Filozofické predpoklady evanjelikalizmu.

Zodpovedný riešiteľ:

doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD., mim. prof.

Spoluriešitelia: kolektív pedagógov KETM
Viera v moc a moc viery.
Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie konanej 13. marca 2007.
Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2007.
ISBN 978-80-88945-93-2.
2007  

Grant: ZEC 2006/KETM-1

Zvyšovanie efektivity pôsobenia evanjelikálnych cirkví v SR s využitím kritickej teológie

Zodpovedný riešiteľ:

doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD., mim. prof.

Spoluriešitelia: kolektív pedagógov KETM

PROCHÁZKA, Pavel: (Ed.) Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology.
Praha : ECM, 2008.
ISBN 978-80-7356-019-5.