1 2 3

Kontakty

Združenie evanjelikálnych cirkví v SR

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

 

 

Členské cirkvi Združenia evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (ZEC):

Apoštolská cirkev na Slovensku http://www.acsr.sk

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike http://www.baptist.sk/

Cirkev bratská v Slovenskej republike http://www.cb.sk/

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť http://www.umc.sk

 

Výbor Združenia evanjelikálnych cirkví tvoria poverení zástupcovia členských cirkví.

Predsedníctvo ZEC:

 

Predseda:

Štefan Evin (CB) stefan.evin@cb.sk

 

Podpredseda:

Ján Liba (AC) jliba@acsr.sk

 

Tajomník:

Albín Masarik (BJB) albin.masarik@umb.sk

 

Členovia výboru ZEC:

Miroslav Tóth (AC)

Benjamin Uhrin (BJB)

Ján Szőllős (BJB)

Ján Henžel (CB)

Štefan Rendoš (ECM)

Gabriella Kopas (ECM)

 

Knižnica ZEC:

 

Zodpovedná vedúca:

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. dana.hanesova@umb.sk

 

Pracovníčka:

Dana Kujnischová dana.kujnischova@umb.sk

 

Adresa:

Knižnica Združenia evanjelikálnych cirkví v SR,

ul. Kpt. O. Jaroša 32,

974 11 Banská Bystrica

http://www.detm.org/kniznica-ktak/

Katedra teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.detm.org

 

Vedúca Katedry:

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. (AC) viktoria.soltesova@umb.sk