1 2 3

Kontakty

Združenie evanjelikálnych cirkví v SR

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

 

 

Členské cirkvi Združenia evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike:

Apoštolská cirkev na Slovensku http://www.acsr.sk

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike http://www.baptist.sk/

Cirkev bratská v Slovenskej republike http://www.cb.sk/

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť http://www.umc.sk

Reformovaná kresťanská cirkev, zbor Bratislava http://www.refblava.szm.sk/

Výbor Združenia evanjelikálnych cirkví tvoria poverení zástupcovia členských cirkví.

Predsedníctvo ZEC:

Predseda:

Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imre Peres, PhD.

prs@nextra.sk

Tajomník:

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D.

jaroslav.madar@umb.sk

Knižnica ZEC

zodpovedná vedúca:

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

dana.hanesova@umb.sk

pracovníčka:

Dana Kujnischová

dana.kujnischova@umb.sk

adresa:

Knižnica Združenia evanjelikálnych cirkví v SR,

ul. Kpt. O. Jaroša 32,

974 11 Banská Bystrica

http://www.detm.org/kniznica-ktak/

Katedra teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.detm.org