1 2 3

Aktuality

Workshop: Praktické zručnosti v službe deťom.

 

 


 

Katedra ETM PF UMB v Banskej Bystrici pripravila magisterské štúdium evanjelikálnej teológie v študijnom programe 2. st. VŠ štúdia Evanjelikálna teológia a doktorandské štúdium 3. st. VŠ štúdia Teológia (PhD.)

Ďalej pripravila bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe 1. a 2. st. VŠ štúdia Učiteľstvo náboženskej výchovy.

Programy schválila Vedecká  rada Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a boli odporúčané Akreditačnou komisiou. Pedagogická fakulta dostala pridelené práva od p. ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V súčasnosti je možné sa na tieto študijné programy prihlasovať.